Förskolan utbildar framtidens människor och förskolan är för oss den viktigaste delen av barns utbildning.

Barnens tid i förskolan går inte i repris, därför vill vi ge barnen den bästa möjliga upplevelsen. Förskolan är betydande både i relation till sociala, språkliga och ämnesinriktade kunskaper. Samtidigt är förskolan en härlig oas där alla barn får uppleva lek, vänskap, gemenskap och möjligheter att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer som drama, rörelse, sång, musik och dans.

Leken är viktig då barnet genom lek får prova sina tidiga erfarenheter och träna sin sociala, emotionella, kognitiva och kommunikativa förmåga. Vi pedagoger tar leken på allvar, vi är med och leker! Vi blir lekledare, medlekare eller tillför lekrekvisita.

Tillit skapar trygghet men även glädje vilket vi strävar att uppnå bland annat genom vår medforskande inriktning som hjälper oss att skapa undervisningssituationer på ett lekfullt, kreativt och omsorgsfullt sätt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om bland annat naturvetenskap, världen, matematik och språk. Vi har hjärnsmart pedagogik där pedagogerna är kunniga om hjärnans spelregler, hur vi stimulerar barns lärande, hjälper dem till inre lugn, empati och självkontroll. Vi fokuserar oss på att vara medvetet närvarande, vara perceptiva på barns uttryck och känslor samt att ett lågaffektivt bemötande.

Vi vill ge barnen möjligheter att att utveckla kompetenser och förmågor som blir viktiga för dem i framtiden. Ett aktivt medborgarskap kräver att barnen lär sig lösa problem, lyssna på varandra, samarbeta, ta ansvar och påverka samt lösa konflikter. Vi vill att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga och våga skapa teorier och hypoteser vi tillsammans kan prova. Barn ska få känna att de lyckas varje dag!

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och ut

går i vårt målarbete även utifrån de åtta nyckelkompetenserna utifrån EU:s rekommendationer för ett livslångt lärande och grundläggande för ett framgångsrikt riv i framtidens samhälle:

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens
  • Initiativförmåga och företagaranda
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Det är barnet och barnets tid som är i fokus och vårt lärmaterial finns tillgängligt för barnen att använda när de själva väljer och vill.

Förskolans miljöer och material är till för barnen och vi präglas av tilltro och tillit till varje barns förmåga att utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Vi vill att varje barn ska få självförtroende, våga, prova och skapa.

Vi ser varje barns lärlust och skapar mötesplatser där barnens kreativitet möts och tillsammans kan prova olika teorier. Vi har rum med blandat material för att ge kraft åt barnens fantasi samt olika fokusrum med specifikt material för utforskning såsom vattenlabb, sinnesrum, ateljéer, lerlabb, exmerimentverkstad, ljus/mörker studio, digitalitetslabb och ett spännande förvandlingsrum som ändras beroende på projekt eller upplevelse.

Vi har lång specialpedagogisk kompetens och följer SPSMs råd om tillgänglighet i lärmiljön.